fikre_raya

ዕላል ምስ ፍቕረ ረታ (ራያ)

[audio src="http://media.sbs.com.au/audio/tigrinya_151205_457832.mp3" /]

ካብቶም ዉሑዳት ቀዳሞት ናብ ኣውስትራሊያ ዝተሰዱ’ዩ፡ታሪኽ ብዛዕባኡን ካልኦት ከመኡ ዝኣመሰሉን ኣብ መጽሓፍ ተጻሒፉ ኣሎ። ብዝገበሮ ኣበርክቶ ብዙሕ ስልማትውን ተሰሊሙ’ዩ፡ ባህሊ ራያ ኣዚዩ ዘስተማቕርን ብባህሉ ዝምካሕን ሰብዩ፡ ናይ ደቁ ኣስማት፡ ዓዘቦን ራያን ክከውን ዝመረጸ ፍቕረ ራያ፡ ምስራዲዮና ጥ ዑም ዕላል ገይሩ ኣሎ እሞ እንሆ ክትሰምዕዎ ንዕድም።

Source: SBS Tigrinya

You may also like...